Εφαρμόζοντας το Πλαίσιο ECLiP για τη Διδασκαλία των Επαναληπτικών Δομών στα ΤΕΕ

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τριών φύλλων εργασίας για τη διδασκαλία των επαναληπτικών δομών σε μαθητές των ΤΕΕ. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίστηκε στο πλαίσιο ECLiP το οποίο καθορίζει τις βασικές αρχές και τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συνόλου δραστηριοτήτων που καλύπτουν και επιτυγχάνουν μαθησιακούς στόχους σε διαφορετικά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων. Κύριος διδακτικός στόχος των δραστηριοτήτων είναι η κατανόηση από τους μαθητές των διαφορών των επαναληπτικών δομών «Αρχή_επανάληψης ... μέχρις_ότου» και «Όσο…επανάλαβε» καθώς και η επιλογή και χρησιμοποίηση της ενδεικνυόμενης δομής με βάση το προς επίλυση πρόβλημα. Τα φύλλα εργασίας και η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε ενεργοποίησαν τους μαθητές, τους έδωσαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά των επαναληπτικών δομών και είχαν θετικά αποτελέσματα στη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 693)