Εφαρμογή του Μοντέλου Μάθησης με Συνθετικές Εργασίες στη Διδασκαλία Μαθήματος ERP

Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου μάθησης με συνθετικές εργασίες (Project-Based Learning - PBL) στη διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP). Πρωτεύων σκοπός της εφαρμογής του μοντέλου PBL στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τις γνωστικές, τις συνεργατικές και τις μεθοδολογικές - τεχνικές τους δεξιότητες σε σύγχρονα συστήματα ERP μέσα από την ενεργό τους συμμετοχή σε μία σειρά από διαθεματικές εργασίες. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της μεθόδου PBL είναι δύο: το πρώτο είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους φοιτητές να αυξήσουν τη γνώση τους σχετικά με τα συστήματα ERP συμμετέχοντας σε ομάδες έργου και συνεργαζόμενοι στη μελέτη περιπτώσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικά προβλήματα σύγχρονων επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι η ευκαιρία που προσφέρεται στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρητική γνώση που έχουν αποκτήσει σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικές διαχείρισης έργων, μέσα από ομαδικές εργασίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1152)