Εμπειρίες από την ανάπτυξη πολυμεσικών μαθημάτων με σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε και αξιολογούμε ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακού υλικού που βασίζεται στην πλατφόρμα ανάπτυξης Moodle. Η ανάπτυξη των μαθημάτων πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς, ενώ τα μαθήματα αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία σε σεμινάρια ενηλίκων. Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η μέτρηση της χρησιμότητας και της αποδοχής του συστήματος δημιουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου. Ως γενικό συμπέρασμα της αξιολόγησης του συστήματος προκύπτει ότι η ύπαρξη ενός εύχρηστου συστήματος διαχείρισης μαθημάτων, προσβάσιμου μέσα από το Διαδίκτυο, είναι σημαντική και βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 713)