Δυνατότητες περιβαλλοντικής επιμόρφωσης ενηλίκων μέσω μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων.

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά περιγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και παρουσίαση των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων. Στη συνέχεια προτείνονται ενδεικτικά μαθήματα (MOOC) που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και των οποίων τα χαρακτηριστικά, τα καθιστούν κατάλληλα για επιμορφωτική χρήση. Γίνεται κατάταξη των μαθημάτων ως προς το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τον φορέα και το πανεπιστήμιο που τα παρέχει. Επίσης γίνεται εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας των μαθημάτων με βάση τα κριτήρια που προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη σε φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 14)