Δραστηριότητες Mάθησης μέσω Yπολογιστή

Οι Ν.Τ προσφέρουν νέες προσεγγίσεις που ενισχύουν την υπάρχουσα διδακτική πράξη για μια πιο ενεργητική και επικοινωνιακή μάθηση. Οι στόχοι της εισαγωγής των Ν.Τ στην εκπαίδευση προκειμένου να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα της μάθησης, πρέπει να υπερβαίνουν την επιδίωξη απόκτηση δεξιοτήτων και να εμπλέκονται σε ένα ανώτερο γνωστικό επίπεδο. Για παράδειγμα, δεν αρκεί μόνο η γνώση διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων και η πρόσβαση σε αυτή, αλλά και μια άλλου είδους διανοητική ενασχόληση, με ερωτήσεις του τύπου «τι ερωτήσεις μπορώ να κάνω τώρα, με τη βοήθεια αυτής της βάσης δεδομένων, που δεν μπορούσα να ρωτήσω πριν;». Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να ενημερώσει για το πώς η χρήση και η εκμάθηση του υπολογιστή μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, καθώς και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό με την επιδίωξη μαθησιακών στόχων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2752)