Δράση καταλυτών - μελέτη ταχύτητας διάσπασης Η2Ο2 παρουσία καταλύτη ΜΝΟ2, με τη χρήση του MultiLog-DbLAb

Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση του MultiLog-DbLAb και του αισθητήρα πίεσης (του Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Ενιαίων Λυκείων) στην κινητική της αντίδρασης διάσπασης του Υπεροξειδίου του Υδρογόνου - Η2Ο2 παρουσία καταλύτη Πυρολουσίτη - MnO2 . Σε τέσσερα πειράματα μετράται η παραγόμενη ποσότητα αερίου Οξυγόνου - O2 , με τον αισθητήρα πίεσης του MultiLog, από τη διάσπαση 10ml 0,3% w/w (d=1,1Kg/l περίπου 0,1M) διαλύματος Η2Ο2, που πρόσφατα είχε παρασκευασθεί. Στο πρώτο απουσία καταλύτη επιβεβαιώνεται ότι η αντίδραση 2Η2Ο2 (aq) - 2H2O (l) + O2 (g) είναι εξαιρετικά αργή σε θερμοκρασία δωματίου. Στα επόμενα τρία καταγράφονται οι παραγόμενες ποσότητες O2, σε συνάρτηση με το χρόνο, από ίδιας συγκέντρωσης 0,3%w/w (0,1Μ) και ποσότητας (10ml) διαλύματα Η2Ο2 , παρουσία αυξανόμενων ποσοτήτων 0,05g , 0,1g και 0,2g καταλύτη MnO2 , αντίστοιχα. Από τα διαγράμματα O2 – χρόνου διαπιστώνεται, ότι η παραγόμενη ποσότητα O2 είναι πρακτικά ίδια και για τις τρεις διαφορετικές ποσότητες καταλύτη. Με χρήση του λογισμικού Db-Lab , υπολογίζεται από τις αρχικές κλίσεις των διαγραμμάτων O2 – χρόνου η αρχική ταχύτητα των τριών αντιδράσεων και διαπιστώνεται ότι αυτή αυξάνεται, όσο αυξάνεται η ποσότητα του καταλύτη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1031)