Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με θέμα την ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται διδακτική παρέμβαση που είχε στόχο την εμπλοκή παιδιών νηπιαγωγείου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας, μέσα από την αξιοποίηση των προσεγγίσεων της Ορατής Σκέψης (Visible Thinking) και της Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Storytelling). Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση, η βιντεοσκόπηση και η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα παιδιά αξιοποίησαν δυο ρουτίνες σκέψης για να δημιουργήσουν μια ψηφιακή ιστορία με το λογισμικό ComicLab. Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει πως η συνδυαστική αξιοποίηση των δυο προσεγγίσεων συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος της σχολικής βίας και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων. Παράλληλα, η χρήση της τεχνολογίας ενίσχυσε την οπτικοποίηση της σκέψης των παιδιών. Τέλος, η διαδικασία δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας λειτούργησε ως μια σημαντική ευκαιρία μάθησης που είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά, τα οποία αναπλαισίωσαν τις γνώσεις τους μέσα από δραστηριότητες που είχαν νόημα για αυτά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 101)