Δημιουργία Πολυμεσικής Εφαρμογής: Μια Διδακτική Προσέγγιση για το Μάθημα «Εφαρμογές Πολυμέσων» ΤΕΕ

Παρουσιάζουμε μια πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πολυμέσων των ΤΕΕ. Το σχολικό εγχειρίδιο παρουσιάζει τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής πολυμέσων θεωρητικά. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας εφαρμογής πολυμέσων ακολουθώντας τη ροή παρουσίασης του βιβλίου ώστε να ταιριάξουμε τη θεωρία με την πράξη. Η διδακτική προσέγγιση, που ακολουθούμε, αναφέρεται στον προγραμματισμό του μαθήματος για όλο το διδακτικό έτος. Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει ανάλυση και σχεδίαση κι όχι μόνο υλοποίηση. Επίσης, να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των μαθητών και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον τους όλη τη σχολική χρονιά Παρουσιάζουμε πώς εργάστηκαν οι μαθητές ώστε να υλοποιήσουν την εφαρμογή, δείχνουμε αποσπάσματα της εφαρμογής και αναδεικνύουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες. Η εφαρμογή είναι εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ιστορία Β’ τάξης ΤΕΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1029)