Διερέυνηση των δυνατοτήτων της σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών πολυμεσικών σχεδίων εργασίας (PROJECT) στο σχολείο

Η μέθοδος διδασκαλίας με χρήση σχεδίων εργασίας (project) ξεκινά από αυτό που είναι πρακτικά ενδιαφέρον και μέσα από τη διαδικασία της σχεδίασης, της οργάνωσης και της δημιουργίας ενός προϊόντος, οδηγεί σε κάτι το πρακτικά χρήσιμο, την παρουσίαση του προϊόντος αυτού˙ βασικό γνώρισμά της είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή και η δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση, αφού δίνει στο μαθητή κίνητρα να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ της υπάρχουσας εμπειρίας και άλλες ανεξερεύνητες όψεις του θέματος που εξετάζει, προκειμένου να λύσει ένα πρόβλημα που του έχει τεθεί. Αρκετοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενασχόληση με ένα μακροχρόνιο σχέδιο εργασίας βοηθά τους μαθητές στο να κατανοήσουν το περιεχόμενο σε βάθος και στο να θυμούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου διδασκαλίας είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή η ενεργητική εργασία έναντι της αποστήθισης, καθώς και η έμφαση στη σημασία των γεγονότων και των καταστάσεων της τρέχουσας πραγματικότητας. Στα πολυμεσικά σχέδια εργασίας (multimedia projects) οι μαθητές δεν μαθαίνουν απλά και μόνο μέσα από τη χρήση πολυμεσικού υλικού, το οποίο έχει κατασκευαστεί από άλλους, αλλά μέσα από προσωπική δημιουργία. Η μάθηση μέσω πολυμεσικών σχεδίων εργασίας είναι μια μέθοδος κατά την οποία οι μαθητές αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, της οργάνωσης και της σύνθεσης ενός πολυμεσικού προϊόντος. Κύριοι άξονες μιας τέτοιας διδακτικής μεθόδου είναι α) ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος χωρίς, ωστόσο, να περιορίζονται αυστηρά από αυτό, β) η σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, γ) ο καθορισμός ενός εκτεταμένου χρονικού πλαισίου για την ολοκλήρωση των εργασιών, δ) η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μαθητών όπως, π.χ. η ικανότητα λήψης αποφάσεων, κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, καθώς και η ανάπτυξη μετα-γνωστικών δεξιοτήτων, ε) η δημιουργία ευκαιριών για ατομική και συνεργατική εργασία στ) η αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση των μαθητών καθώς, και τέλος ζ) τα πολυμέσα, τα οποία αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου εργασίας, συσχετίζονται με έναν πολυμορφικό τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας και οδηγούν στην ανάγκη για «πολυμορφική εγγραμματοσύνη» (multiliteracy). Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένα τέτοιο πλαίσιο ανάπτυξης σχεδίων εργασίας, το οποίο είχε αφετηρία την περσινή σχολική χρονιά στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος και συνεχίζεται φέτος ανεξάρτητα από αυτό. Το σχολικό έτος 2001-2002 το Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το AgroWeb1. Με τη βοήθεια έξι εκπαιδευτικών δύο τμήματα μαθητών της Β΄ τάξης γυμνασίου του Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια» και ένα μεταλυκειακό τμήμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δημιούργησαν πολυμεσικό υλικό και το σύνθεσαν σε μια σειρά από ιστοσελίδες με σκοπό να «πωλήσουν» ηλεκτρονικά σε άλλους μαθητές, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τοπικά αγροτικά προϊόντα2. Αναγνωρίζοντας τις προοπτικές για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρουν αυτής της μορφής τα πολυμεσικά σχέδια εργασίας, τη φετινή χρονιά και μετά τη λήξη του ευρωπαϊκού προγράμματος AgroWeb, το Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεχίζουν με ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Ο διαθεματικός χαρακτήρας των πολυμεσικών σχεδίων εργασίας στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η αγγλική γλώσσα, οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας), η ιστορία, η γεωγραφία, ο πολιτισμός, καθώς επίσης και εκείνες τις δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο τοπίο. Επιπλέον, στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές μια ολιστική αντίληψη της γνώσης για θέματα που προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες και σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 821)