Διερεύνηση της συμβολής πολλαπλών σημειωτικών συστημάτων στη δημιουργία ολοκληρωμένων νοημάτων στην αγγλική γλώσσα με τη βοήθεια της λογοτεχνίας.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μία επεξηγηματική μελέτη περίπτωσης, η οποία εστιάζει στη μελέτη της συμβολής διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων, όπως η εικόνα, ο ήχος και το γραπτό κείμενο καθώς και της συνεργασίας, στη δημιουργία ολοκληρωμένων νοημάτων και την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής ενώ οι μαθητές εργάζονται σε μία μικρή ομάδα των τεσσάρων ατόμων και αλληλεπιδρούν με το μικρόκοσμο “Literature Matching”. Η έρευνά μας είναι κατά βάση ποιοτική, ωστόσο χρησιμοποιούνται και κάποια ποσοτικά δεδομένα, ώστε να υπάρξει μία σφαιρική ανάλυση. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα νοήματα στην αγγλική γλώσσα εκμεταλλευόμενοι τόσο διαφορετικά σημειωτικά συστήματα όσο και την αλληλεπίδραση με τα παιδιά της ομάδας. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η διαδικασία αποτέλεσε μία πλούσια εμπειρία μάθησης για τους μαθητές και ευελπιστούμε πως τα αποτελέσματά της θα συμβάλλουν στην εφαρμογή στην εκπαίδευση ενδιαφερόντων προσεγγίσεων με υπολογιστικά μέσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 6)