Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Είναι ευρέως παραδεκτό ότι στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας αποτελούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχουν οι χρήστες για αυτήν. Έχοντας ως θεωρητικό πλαίσιο το μοντέλο της Τεχνολογικής Αποδοχής (γνωστό ως ΤΑΜ - Technology Acceptance Model) και με στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα διαμορφώσαμε ένα νέο εργαλείο, την Κλίμακα Στάσεων ως προς τη Χρήση Υπολογιστών για σκοπούς Διδασκαλίας (ΚΣΧΥΔ). Η ΚΣΧΥΔ έχει τέσσερις διαστάσεις: α) αντιλήψεις ως προς τη χρησιμότητα των υπολογιστών, β) αντιλήψεις ως προς την ευκολία χρήσης των υπολογιστών, γ) αναμενόμενη ικανοποίηση από επικείμενη χρήση και δ) προσλαμβάνουσα εικόνα του/ της εκπαιδευτικού που κάνει(ή δεν κάνει) χρήση. Στην παρούσα εισήγηση επικεντρωνόμαστε στους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί απαντούν στην ΚΣΧΥΔ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 382)