Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του κατά πόσο επιτυχημένα οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην πραγματική καθημερινή διδασκαλία και με τι στόχους. Αυτό συνδέεται άμεσα με την κατάρτισή τους στην Ε.Ρ., που οδηγεί στην αναζήτηση μιας επιτυχημένης προσέγγισης στην διδακτική της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σαν προπτυχιακό μάθημα αλλά και σαν σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη μεθοδολογία προσέγγισης και εντάσσεται σε μια γενικότερη μελέτη που έχει στόχο να διερευνήσει το σχεδιασμό κατάλληλης μεθόδου προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στην Ε.Ρ. για την αξιοποίησή της, τόσο ως μαθησιακό εργαλείο όσο και ως μαθησιακό αντικείμενο. Η μεθοδολογία και υλοποίηση της έρευνας για το σχεδιασμό κατάλληλου προπτυχιακού μαθήματος Ε.Ρ. σε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, βασίστηκε στην πολλαπλή υλοποίηση του μαθήματος, με σταδιακό μετασχηματισμό της μορφής του μεταξύ δύο ακραίων καταστάσεων. Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε τη διερεύνηση και καταγραφή των θεμάτων που εγείρονται και αφορούν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των φοιτητών, ώστε σε επόμενο βήμα να γίνει ο τελικός σχεδιασμός του μαθήματος βασισμένος σε αυτά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)