Διερεύνηση εμπλοκής νηπίων στη χρήση υπολογιστή ως σχολική δραστηριότητα: πιλοτική μελέτη

Η εργασία αυτή είναι μία πιλοτική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της εμπλοκής των νηπίων στη χρήση υπολογιστή (ΗΥ) στο νηπιαγωγείο. Συμμετείχαν 29 νήπια που χρησιμοποίησαν τον ΗΥ στην τάξη, στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2013-2014. Ο βαθμός εμπλοκής καταγράφηκε με ερωτηματολόγιο που αξιολογούσε συγκεκριμένες γνώσεις (υλικό και λογισμικό), δεξιότητες (έλεγχο ποντικιού, συντονισμός), διάθεση (διερεύνηση, ευελιξία), συναισθήματα (ενθουσιασμός, χαρά) και κοινωνική συμπεριφορά των νηπίων. Η πλειονότητα των νηπίων αξιολογήθηκε μέτρια έως πολύ καλά στη διάθεση, συναίσθημα και συμπεριφορά. Βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των γνώσεων, δεξιοτήτων και κοινωνικής συμπεριφοράς με το χαρακτηριστικό ‘πρόσβαση σε ΗΥ στο σπίτι’ (υψηλότερες τιμές για τα νήπια που είχαν ΗΥ στο σπίτι). Η χρήση του ερωτηματολογίου προτείνεται ως μέρος της διαμορφωτικής αξιολόγησης των νηπίων στη χρήση και στον τρόπο συμπεριφοράς στη γωνιά του ΗΥ. Ως βασικοί περιορισμοί της πιλοτικής μελέτης προσδιορίστηκαν η έλλειψη ποιοτικών δεδομένων και δεδομένων για τη χρήση ΗΥ από τα νήπια στο σπίτι.
(Πλήθος ανακτήσεων: 94)