Διερεύνηση απόψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για την διαδικασία μάθησης Μαθηματικών με τη χρήση μικροπειραμάτων μέσω ΤΠΕ

220 μαθητές/τριες γυμνασίου συμμετείχαν σε έρευνα με σκοπό να μελετηθούν οι απόψεις και να καταγραφούν οι στάσεις τους για την αξιοποίηση των μικροπειραμάτων μέσω υπολογιστή στην μαθηματική τάξη. Με την χρήση μίας τροποποιημένης κλίμακας που βασίζεται στην κλίμακα των Pierce et al. (2007) συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την αυτοπεποίθηση των μαθητών στα Μαθηματικά και την τεχνολογία, για την στάση τους σε σχέση με την μάθηση των Μαθηματικών με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τον τρόπο εμπλοκής των μαθητών όταν αξιοποιούνται τα μικροπειράματα και ο υπολογιστές. Από την ανάλυση των δεδομένων αναδείχτηκε ότι ποσοστό 56% των μαθητών θεωρεί ότι έχει οφέλη από την χρήση των μικροπειραμάτων στο πλαίσιο της μαθηματικής τάξης. Οι μαθητές αυτοί δηλώνουν ότι τα μικροπειράματα τούς έχουν βοηθήσει να μάθουν καλύτερα τα Μαθηματικά που διδάσκονται και επίσης ότι τους έχουν υποστηρίξει στην διερεύνηση μαθηματικών ιδεών. Τέλος, φαίνεται ότι η αξιοποίηση των μικροπειραμάτων συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός κλίματος ομαδοσυνεργατικότητας στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 96)