Διδάσκοντας Έννοιες της Πληροφορικής με το Περιβάλλον Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες του προσαρμοστικού μαθησιακού περιβάλλοντος εννοιολογικής χαρτογράφησης COMPASS και μια μελέτη που είχε ως στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματι- κότητας του COMPASS ως εργαλείο διδασκαλίας σε σχέση με την παραδοσιακή «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαφαίνεται ότι το COMPASS συνεισφέρει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία, διδάσκοντας, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας τους μαθητές και μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας και αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 374)