Διδασκαλία Βασικών Προγραμματιστικών Εννοιών στο Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού ROBOLAB

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και μελετώνται διδακτικά οι βασικές προγραμματιστικές δομές όπως υλοποιούνται στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Robolab. Το περιβάλλον αυτό χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο μιας εποικοδομιστικής προσέγγισης για τη διδασκαλία των εννοιών του προγραμματισμού σε συνδυασμό με βασικές έννοιες από την τεχνολογία ελέγχου και το χειρισμό ρομποτικών συσκευών. Η εκπαιδευτική έρευνα στην εν λόγω περιοχή δεν έχει ακόμα απαντήσει σε μια σειρά από γενικότερα ερωτήματα όπως για ποιες ηλικίες είναι κατάλληλο και για το εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και μια σειρά από ειδικότερα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση οπτικών εντολών (και γενικότερα της προσέγγισης που βασίζεται στον οπτικό προγραμματισμό) στην κατανόηση των προγραμματιστικών δομών και πως αυτή η κατανόηση υποστηρίζεται από τον κατάλληλο χειρισμό προγραμματιζόμενων συσκευών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 772)