Διδασκαλία Βασικών Εννοιών Δικτύων Επικοινωνιών με Δραστηριότητες Κατανόησης Κειμένου

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στοχεύει στην ανάκληση και εμπέδωση βασικών εννοιών Δικτύων Επικοινωνιών, από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ, προτείνοντας δραστηριότητες μελέτης, κατανόησης και επεξεργασίας τεχνικών κειμένων πληροφορικής. Εντάσσεται στη διδασκαλία των μαθημάτων «Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ι & ΙΙ», αφορά σε γνωστικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο αντίστοιχο ΑΠΣ και υπηρετεί διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους που βρίσκονται σε συμφωνία με αυτό. Το σενάριο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης επιμορφωτών του κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΑΚΕ Αττικής & Στερεάς Ελλάδας και υλοποιήθηκε τη σχ. χρονιά 2011-12 σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής - ΕΠΑΛ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)