Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Η εργασία αυτή αποτελεί μία έρευνα πεδίου στόχος της οποίας είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία σχεδίασης και υλοποίησης καθώς και την αξιολόγηση μίας σειράς δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα σε νηπιαγωγείο της Καρπάθου με σκοπό την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 946)