Διδασκαλία Πληροφορικής σε μαθητές με κινησιακές αναπηρίες με τη χρήση συνεργατικών σεναρίων σε Διαδικτυακή πλατφόρμα

Στο άρθρο παρουσιάζεται το τελευταίο μέρος έρευνας τριών χρόνων στο ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών με σκοπό τη διερεύνηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία για μαθητές με σωματικές αναπηρίες, τη μελέτη του υπάρχοντος Α.Π. Πληροφορικής για τη συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών, και την ανάπτυξη και μελέτη διδακτικών σεναρίων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του εν λόγω μαθήματος στους μαθητές με κινησιακές αναπηρίες και να βρεθούν μέθοδοι που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων στη μαθησιακή διαδικασία. Μελετάται μια συνεργατική δραστηριότητα μάθησης με ΤΠΕ και διερευνάται η επίδρασή της στη συμμετοχή των μαθητών, την ποιότητα της συνεργασίας και το γνωστικό αποτέλεσμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1403)