Διδασκαλία Μαθημάτων Τεχνικών Ειδικοτήτων με τη Χρήση Η/Υ

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητας των ηλεκτρολόγων με τη βοήθεια λογισμικού και Η/Υ. Στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας αναλύεται ο ρόλος των υπολογιστών, η χρήση τους στην εκπαίδευση, αλλά και προβλήματα που προκύπτουν από αυτή. Στη συνέχεια αναφέρονται οι συνθήκες παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού και συγκεκριμένα η χρησιμότητά του από τους εκπαιδευτικούς στα ΕΠΑ.Λ., στην ειδικότητα των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρονικών. Ακολούθως, αναλύονται κάποια από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν και στο ερευνητικό μέρος. Συγκεκριμένα, αναλύονται δύο από τα κυριότερα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ειδικότητα, το Tina Pro και το AutoCad, καθώς θεωρούνται ενδεικτικά παραδείγματα. Επίσης, παρουσιάζεται και το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες και παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η οποία στηρίζεται στο ερωτηματολόγιο. Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει κάποια ερωτήματα σχετικά με τη χρήση υπολογιστή, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τη χρήση λογισμικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 140)