Διδασκαλία Μαθηματικών Ενιαίου Λυκείου με χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών SketcpadGR και Function Probe - δύο αναλυτικές εφαρμογές

Τα σχολεία ήδη είναι εφοδιασμένα με διάφορα λογισμικά που έχουν στόχο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία. Για τα μαθηματικά Λυκείου με τη χρήση των λογισμικών SketchpadGR , Function Probe, και Cabri II πραγματοποιήθηκαν διδασκαλίες σε πολλές ενότητες . Στην παρούσα εργασία γίνεται δειγματικά αναλυτική παρουσίαση δύο ενοτήτων από τα μαθηματικά Λυκείου. Για κάθε μια απ’ αυτές έχει συνταχθεί μια φόρμα σχεδίου μαθήματος , που περιγράφει τη διαδικασία της διδασκαλίας και τους στόχους της ενότητας αναλυτικά, και ένα φύλλο εργασίας πάνω στο οποίο εργάζονται οι μαθητές Για να μπορέσει να εργαστεί κανείς με τον Η/Υ πρέπει να έχει αποθηκευμένο σ’ αυτόν το φάκελο «ενότητα7» και τον φάκελο «παραβολή» όπου είναι αποθηκευμένα αρχεία που δημιουργήθηκαν με τα ανωτέρω λογισμικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3523)