Διδακτική του Προγραμματισμού

Στόχος αυτής της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αρχών και τεχνικών που θα πρέπει να ακολουθούνται για την επιτυχή διδασκαλία μαθημάτων προγραμματισμού σε Τμήματα Πληροφορικής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση που ακολουθεί, θίγει αρκετά σημαντικά ζητήματα που συσχετίζονται με το θέμα αυτό, όπως είναι τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουμε τη γλώσσα προγραμματισμού που θα διδάξουμε, ο τρόπος διδασκαλίας των δύο βασικών μεθόδων προγραμματισμού (που είναι ο διαδικαστικός και ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός), καθώς και η παρουσίαση εφαρμογών που βοηθούν τον φοιτητή να αναπτύξει τις προγραμματιστικές του ικανότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1008)