Διδακτική προσέγγιση των μαθηματικών-γεωμετρίας με χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαιδεύση

Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό να περιγράψει τη στάση και την αντίδραση των μαθητών της Δ' Δημοτικού ενός πρωτοβάθμιου σχολείου απέναντι στη χρήση των μέσων της Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο μάθημα των Μαθηματικών - Γεωμετρίας και να αξιολογήσει τα συμπεράσματα που απορρέουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων. Μέσω της έρευνας επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί η ικανότητα των μαθητών να αναλάβουν πρωτοβουλίες στη διδασκαλία και μάθηση και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός αντιληπτικού εργαλείου βασιζόμενου στις ΤΠΕ για την υποστήριξη της οικοδόμησης της γνώσης τους. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε σε συμμετοχική παρατήρηση, σε ερωτηματολόγια και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε συγκεκριμένο δείγμα παιδιών. Στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων δεικνύουν ότι μέσα από τη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων παρέχονται πολλές δυνατότητες στους μαθητές να εμπλουτίσουν τη γνώση τους γύρω από τις έννοιες των αριθμών, των σχημάτων και του χώρου, όπως ότι και ο ρόλος του δασκάλου συμβάλλει αποφασιστικά ώστε οι μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην ανακάλυψη της γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1086)