Διδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα Δεδομένων

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι απαντήσεις 84 μαθητών Λυκείου σε τρία ερωτήματα σχετικά με τη μετάδοση της πληροφορίας σε πακέτα. Η ανάλυση των απαντήσεων οδήγησε σε μοντέλα και κατηγορίες που παρουσιάζονται με τη μορφή συστημικού δικτύου. Η έννοια του πακέτου φαίνεται να δυσκολεύει τους μαθητές και πολύ λίγοι χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο που να είναι κοντά στο επιστημονικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 302)