Διδακτική Παρέμβαση στο Μάθημα της Γεωγραφίας με τη Συνδρομή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού "Γεωμορφές"

Τα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης σχετικά με τις αντιλήψεις μαθητών/ριών δημοτικού σχολείου για ορισμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και φαινόμενα που σχετίζονται με τη δυναμική επίδραση του νερού στο ανάγλυφο της γης, έδειξαν σοβαρές παρανοήσεις και έλλειψη κατανόησης του δυναμικού χαρακτήρα των φαινομένων. Οι διαπιστώσεις αυτές καθοδήγησαν τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Γεωμορφές", ως δυναμικού εργαλείου υποστήριξης της εποπτείας κατά τη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε παρουσιάζει προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις γεωγραφικών φαινομένων με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο και πλαισιώνεται από ένα υπερμεσικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει πολυμεσική πληροφορία και δραστηριότητες για τους/ις μαθητές/ριες. Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές/ριες Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου και τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική βελτίωση ως προς την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με γεωγραφικά χαρακτηριστικά και φαινόμενα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1476)