Διδακτική & Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π.: Αντιλαμβάνομαι, επικοινωνώ, αναζητώ, συνεργάζομαι και δημιουργώ

Η διαμόρφωση ενός κατάλληλου ψυχολογικού και κοινωνικού πλαισίου βοηθά τη διαδικασία μάθησης όπως αναφέρουν οι βασικές θεωρήσεις τόσο των ανθρωπιστικών θεωριών (Rogers, 1969) όσο των κοινωνικο-εποικοδομιστικών (Vygotsky, 1978; Bruner, 1986) αλλά και των κριτικών (Ματσαγγούρας, 1999). Αντίθετα οι ίδιες θεωρίες υποστηρίζουν ότι η μάθηση αποτελεί μια προσωπική και κοινωνική κατάκτηση των μαθητευομένων που αλληλεπιδρούν με το συγκεκριμένο πολιτιστικό και ψυχο-κοινωνικό πλαίσιο. Το παρόν άρθρο προτείνει μια διδακτική πρόταση των πολυτρόπων κειμένων σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου(Δ.Σ.). Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε έχει σκοπό την εποικοδομητική κατάκτηση της γνώσης, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και μέσα από την κριτική αξιοποίηση των πληροφοριών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Καταγράφονται επίσης τα αποτελέσματα αλλά και οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 175)