Διδακτική-Μαθησιακή αξιοποίηση του διαδικτύου για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών Ε' και ΣΤ' τάξεων: Ένα πιλοτικό πρόγραμμα ασύγχρονης επικοινωνίας μαθητών Ρεθύμνου-Θεσσαλονίκης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τρόπους αξιοποίησης της ασύγχρονης επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση μαθητών δημοτικού σχολείου σχετικά με το περιβάλλον. Ειδικότερα, περιγράφεται ένα πρόγραμμα ασύγχρονης επικοινωνίας μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης με θέμα τα προβλήματα της γειτονιάς τους. 140 μαθητές από έξι τμήματα δύο σχολείων Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο πρόγραμμα διάρκειας εννέα μηνών, το οποίο λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κύριες δραστηριότητες: (α) συγγραφή γράμματος προς τον Δήμαρχο με θέμα τα προβλήματα της γειτονιάς, (β) διεξαγωγή μικρής κλίμακας έρευνας επισκόπησης, και (γ) παρουσίαση των γραμμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Δήμαρχο. Οι μαθητές στα δύο σχολεία είναι χωρισμένοι σε ομάδες οι οποίες συζητούν διάφορες όψεις που σχετίζονται με τα προβλήματα της γειτονιάς τους. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής αρχείων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 731)