Διδακτική - γνωστική ανάλυση περιβαλλόντων προγραμματισμού προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Το άρθρο επιχειρεί μια διδακτική - γνωστική ανάλυση περιβαλλόντων προγραμματισμού προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αρχικά παρουσιάζεται η εν γένει προβληματική για τη θέση των περιβαλλόντων αυτών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών, στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα πλαίσιο διδακτικής και γνωστικής ανάλυσης των δύο κύριων κατηγοριών για τη μάθηση του προγραμματισμού και την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης (ρομποτική και οπτικός προγραμματισμός) και τέλος αναλύονται γνωστά περιβάλλοντα ρομποτικής και οπτικού προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 72)