Διαμορφωτική αξιολόγηση του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ σχολικού έτους 2001-2002

Η αξιολόγηση του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ είχε διαμορφωτικό χαρακτήρα και αφορούσε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της επιμόρφωσης. Σκοπός ήταν να δοθεί ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους, τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους, να εκφράσουν την άποψή τους, προκειμένου να εντοπιστούν προβλήματα και να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Εργαλεία της αξιολόγησης αποτέλεσαν δύο ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγιο προς τους επιμορφούμενους καθηγητές και Ερωτηματολόγιο προς τους διδάσκοντες επιμορφωτές. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στην επιμόρφωση, ήταν περισσότερες των ανδρών, και οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν 16 –25 χρόνια υπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι γενικά από τον σχεδιασμό και την οργάνωση της επιμόρφωσης, όπως και από την διδακτική διαδικασία του επιμορφωτή. Θεωρούν ότι απαιτείται και θεωρητική υποστήριξη σε θέματα σύγχρονης Γενικής και Ειδικής Διδακτικής. Στην εφαρμογή στο σχολείο, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται συγκρατημένοι. Οι επιμορφωτές για τη βελτίωση του Προγράμματος αναφέρονται σε οργανωτικά και παιδαγωγικά θέματα. Το όλο εγχείρημα κρίνεται θετικά από επιμορφούμενους και επιμορφωτές, ως πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1712)