Διαλειτουργικότητα μεταξύ του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού CADMOS και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας WISE: δυνατότητες και σχεδιαστικές προκλήσεις

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού CADMOS (CoursewAre Development Methodology for Open Instructional System) και του εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE) WISE (Web-based Inquiry Science Environment). Προσδιορίζονται οι απαραίτητες παραδοχές, ώστε να είναι δυνατή η γεφύρωση της σχεδίασης ενός μαθήματος που εδράζεται στις αρχές της διερευνητικής μάθησης στο CADMOS και της εκτέλεσής του στο περιβάλλον WISE. Η ανάλυση της αντιστοίχισης των στοιχείων (elements) μεταξύ των δύο εργαλείων συνοδεύεται κι από ένα παράδειγμα που αναδεικνύει το πώς θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το CADMOS ως εργαλείο μαθησιακού σχεδιασμού για μαθήματα που πρόκειται να εκτελεσθούν στο περιβάλλον WISE.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)