Διαδραστικό video και ψηφιακό αποθετήριο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης κωφών μαθητών

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στηρίζονται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης για την άρση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και των εμποδίων στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και ανάπτυξη υλικών και μέσων προσβάσιμων από όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση συμβάλλει καθοριστικά στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών μέσων και περιβαλλόντων στις ανάγκες διαφορετικών μαθητών, ώστε να είναι προσβάσιμα από αυτούς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής για την εκπαίδευση κωφών μαθητών, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τις δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)