Διαχρονική Μελέτη των Στάσεων Φοιτητών απέναντι στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών

Μια διαχρονική μελέτη που ξεκίνησε το 2001, εξετάζει τις στάσεις των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης απέναντι στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών. Οι περισσότεροι φοιτητές του δείγματος δεν είχαν διδαχτεί το μάθημα του Προγραμματισμού των Υπολογιστών στο Λύκειο. Οι στάσεις αυτές παρουσιάζονται στις απαντήσεις τους σε ένα ερωτηματολόγιο των 28 ερωτήσεων το οποίο κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό και διανέμεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις στάσεις των φοιτητών τις σχετικές με τα συναισθήματα, τις αξίες, τις ικανότητες και τη μεταγνώση. Με τη βοήθεια μεθόδων πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων εντοπίζονται οι παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των φοιτητών που σχετίζεται με τον Προγραμματισμό των Υπολογιστών και αναδεικνύονται οι επικρατέστερες τάσεις που διαμορφώνονται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 913)