Δια Βίου Μάθηση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ελεύθερος χρόνος.

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερη χρονική στιγμή μίας ισχυρότατης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την εργασιακή ανασφάλεια ολοένα να αυξάνεται, τον ελεύθερο χρόνο να υποβαθμίζεται και τη Δια Βίου Εκπαίδευση να μεταβάλλεται εστιάζοντας κυρίως στην κατάρτιση, η έρευνα μελετά εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στην Εύβοια σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων γενικού πληθυσμού για τον «ψηφιακό εγγραμματισμό» τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) σε σχέση με: τις μεταβολές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στη πρόσβασή τους στις Τ.Π.Ε, τον τρόπο που αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο μέσα από την ενασχόληση τους με τις Τ.Π.Ε, τους λόγους που συμμετέχουν σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για τις Τ.Π.Ε, τις στρατηγικές που υιοθετούν για την απόκτηση νέων γνώσεων στις Τ.ΠΕ και την αντιμετώπιση των φραγμών που συναντούν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)