ΔΕΠΠΣ, ΤΠΕ και ΠΕ: Μια πιλοτική εφαρμογή αρχών του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται την εφαρμογή αρχών του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Ειδικότερα, περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της οποίας σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας εννέα μηνών στο οποίο συμμετείχαν 104 μαθητές από τέσσερα τμήματα Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2001-02. Η Πληροφορική προσεγγίστηκε εργαλειακά ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα: (α) συγγραφή γράμματος προς τον Δήμαρχο της πόλης όπου οι μαθητές ανέφεραν προβλήματα της γειτονιάς τους, (β) διεξαγωγή μικρής κλίμακας επισκόπησης με ενήλικους της γειτονιάς προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις τους προς τα προβλήματα αυτά και (γ) επίδοση των γραμμάτων και της έρευνας στο Δήμαρχο σε ειδική εκδήλωση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι αλλαγές των στάσεων των μαθητών, αναλύεται το είδος των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αναδεικνύονται από τα γράμματα τους και επισημαίνονται οι σημαντικές διαφοροποιήσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1174)