Χρησιμοποιώντας τελεστές, εκφράσεις και μεταβλητές λογικού τύπου κατά την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών: δυσκολίες, παρανοήσεις, προτάσεις

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μία μελέτη των δυσκολιών που εμφανίζονται και των παρανοήσεων που δημιουργούνται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν καλούνται να χρησιμοποιήσουν τελεστές, εκφράσεις και μεταβλητές λογικού τύπου κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή αλγορίθμων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα μικρής κλίμακας σε μαθητές, τα αποτελέσματα της οποίας καταγράφονται. Επιπλέον, περιγράφονται διδακτικές προτάσεις και ιδέες αξιοποίησης του λογικού τύπου δεδομένων στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 213)