Χρήση wiki για την υποστήριξη Συνθετικών Εργασιών

Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού των συνθετικών εργασιών (PBL) με την υποστήριξη ενός wiki. Οι εργασίες εκπονούνται στα πλαίσια ενός μαθήματος Πληροφορικής μιας τάξης της Σχολής Ικάρων με τη χρήση της μεθόδου PBL και των αρχών του δομισμού. Αναφερόμαστε στην νέα θεωρία μάθησης του “κοννεκτιβισμού” και στο παράγωγό της, “Learning 2.0”. Δείχνουμε πώς με το wiki υλοποιούμε τις αρχές της “Μάθησης 2.0”.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1792)