Χρήση Webinars και κοινωνικών δικτύων στη μάθηση από απόσταση

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ιδιαίτερα του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των δικτύων υπολογιστών καθώς και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών προσφέρουν καινούργιες δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας που διευκολύνουν τη μάθηση από απόσταση. Μία εφαρμογή της είναι και τα webinars, δηλαδή η παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα, τα κοινωνικά δίκτυα (Social Networks) αποτελούν ένα εργαλείο επικοινωνίας για δημιουργική μάθηση βασιζόμενα στις κοινωνικές επαφές, στη συζήτηση, τη συνεργασία και τη διαμοιραζόμενη εργασία. Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση των απόψεων των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων για την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα με την παράλληλη χρήση κοινωνικών δικτύων, όπου διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές δε χρησιμοποιούν τα webinars, παρόλο που αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους, ενώ χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για θέματα εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)