Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελέτη Περίπτωσης σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές προσπάθειες έχουν σημειωθεί για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη δημόσια εκπαίδευση. Επιθυμώντας να συμβάλουμε στις προσπάθειες αυτές, επιχειρούμε στην παρούσα εργασία, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης σε τάξη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, να καταγράψουμε αν και με ποιο τρόπο οι μαθητές χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατά πόσο η χρήση του τα διευκολύνει και τα βοηθάει στη μάθηση, καθώς και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Επίσης, μέσα από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται ο ρόλος του/ της εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης και διερευνώνται ενδεχόμενες αλλαγές που θα μπορούσαν να επέλθουν στον τρόπο διδασκαλίας, αξιοποιώντας το πλήθος των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 204)