Χρήση εργαλείων του web 2.0 για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας: το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRRESISTIBLE

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται η παρουσίαση ενός επιμορφωτικού μοντέλου απευθυνόμενου σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα από το χώρο των φυσικών επιστημών χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) και εργαλεία του web 2.0. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IRRESISTIBLE δημιουργείται σε κάθε χώρα εταίρο του Προγράμματος μια "Κοινότητα Μάθησης" υιοθετώντας ως διδακτική στρατηγική για τις φυσικές επιστήμες τη μάθηση μέσω διερεύνησης. Κάθε διδακτική ενότητα του Προγράμματος επικεντρώνεται με βάση την έρευνα αιχμής σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation). Στη χώρα μας, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται μια ενότητα από το χώρο των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας η οποία θα διδαχθεί σε πραγματικές τάξεις. Κεντρικός είναι ο ρόλος των ΤΠΕ σ’ όλη τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας μέσα από ένα σύνολο εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί στο μοντέλο της επιμόρφωσης όπως οι υπηρεσίες web 2.0, το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook) και της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 15)