Χρήση Αναλογιών και Μεταφορών στη Διδασκαλία του Μαθήματος 'Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών': Μια μελέτη Περίπτωσης

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η χρήση αναλογιών και μεταφορών στα πλαίσια της διδακτικής του μαθήματος “Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών” των Τ.Ε.Ε.. Η μελέτη περίπτωσης αφορά στη μετάδοση των πακέτων δεδομένων μέσα από ένα δίκτυο υπολογιστών, σε αναλογία με τη μετακίνηση των οχημάτων μέσα από το οδικό δίκτυο. Περιγράφεται το προτεινόμενο μοντέλο, αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά του και αναφέρονται πιθανές εφαρμογές του στη διδασκαλία επιμέρους θεμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1090)