Αξιοποιώντας το Εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ: Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η διαλογική που συσχετίζει τις έννοιες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Επίσης παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας ως υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προάγει την Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Ακολουθεί η νομοθετική οπτική του Συντάγματος της Ελλάδος για τις εκλογές, με έμφαση στα χαρακτηριστικά που πρέπει να τις διέπουν, γίνεται σύνδεση με την αντίστοιχη σχολική νομοθεσία και τη δυνατότητα εφαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος παρουσιάζεται σενάριο υλοποίησης Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, ως εναλλακτική δυνατότητα αξιοποίησης των εργαστηρίων ΣΕΠΕΗΥ των σχολικών μονάδων για την διενέργεια μαθητικών εκλογών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)