Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία της προπαίδειας του 6: μια πρόταση βασισμένη στα ρεαλιστικά μαθηματικά

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά αποτελούν μια προσέγγιση που υιοθετείται για τη διδασκαλία, αφού εντάσσει τα μαθηματικά σε πλαίσια που είναι οικεία για τους μαθητές. Σε συνδυασμό με τον καταλυτικό ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία, μπορούν να φέρουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Σκοπός της εργασίας μας είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ και συγκεκριμένα των εφαρμογών του λογισμικού Flash για τη διδασκαλία της προπαίδειας του 6 με βάση το πλαίσιο που προτείνουν τα Ρεαλιστικά Μαθηματικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 40)