Αξιοποιώντας την Εκπαιδευτική Τηλεόραση στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο: Μία διδακτική πρόταση με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες υποτιτλισμού ταινιών

Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και η παροχή κινήτρων στους μαθητές για ενεργό συμμετοχή σε μαθησιακές εμπειρίες αποτελεί ζητούμενο για κάθε διδάσκοντα. Στην εργασία αυτή προτείνεται η αξιοποίηση των ψηφιακών ταινιών της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης ως ένα μέσο, με το οποίο οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους μέσα από αλληλεπιδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το λογισμικό LvS που προσομοιώνει τη λειτουργία ενός επαγγελματικού εργαλείου υποτιτλισμού ταινιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στο παρόν άρθρο αρχικά κάνουμε μία επισκόπηση των υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην Ελλάδα και των ταινιών που διατίθενται για την Πληροφορική. Στη συνέχεια δίνουμε ένα παράδειγμα διδακτικής παρέμβασης στη διδασκαλία Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου κατά την οποία οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους με «όχημα» μια ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων υποτιτλισμού αποσπάσματος μιας ταινίας. Τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή της στη διδακτική πράξη, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 565)