Αξιοποίηση του Moodle στην ενίσχυση της Εποικοδομηστικής και Κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση

Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες, που εφαρμόστηκαν στην πράξη, από το σχολικό έτος 2009-2010 μέχρι και σήμερα, για την υποστήριξη των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα πληροφορικής στο 2ο ΕΠΑΛ Ν. Σμύρνης, μέσα από το περιβάλλον μιας ηλεκτρονικής τάξης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα moodle. Ο στόχος των προτεινόμενων διδακτικών παρεμβάσεων, που εξελίσσονται μέσα από ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι η ενίσχυση της «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλίας με δραστηριότητες που γίνονται από απόσταση, η επέκταση του διδακτικού χρόνου και η αξιοποίηση των αρχών της παιδαγωγικής φιλοσοφίας του moodle, σαν εργαλείο και μέσο εποικοδομηστικής και κοινωνικοπολιτισμικής μάθησης. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται και περιγράφονται «καλές πρακτικές» και παραδείγματα για το πώς ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως το moodle, μπορεί να αξιοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, προκειμένου η γνώση να οικοδομείται μέσα από μια διαδικασία ενεργού εμπλοκής και δέσμευσης, καλλιεργώντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, με προσανατολισμό τη συλλογική συνεργατική κοινωνική δραστηριότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 177)