Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Μια διδακτική προσέγγιση στα πλαίσια του διαθεματικού προγράμματος σπουδών.

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία μαθησιακή δραστηριότητα τύπου ομαδικής συνθετικής εργασίας (project). Μελετάται η δυνατότητα υποστήριξης των μαθητών για ενεργητική - συμμετοχική και αυτοδύναμη μάθηση με αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στο δημοτικό σχολείο. Παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την πειραματική εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πρότασης για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο του διαθεματικού προγράμματος σπουδών, στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και από απόσταση επικοινωνία. Η επικοινωνία από απόσταση (Πάτρα - Σέρρες) των δύο σχολείων για την παράλληλη προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το ένα σχολείο στο άλλο, έδειξε σε δασκάλους και μαθητές τις δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα τους ορίζοντες επικοινωνίας και συνεργασίας που ανοίγονται. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για πιο εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες και η ενασχόληση τους με ένα θέμα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους έδειξε ότι αυξάνει τις μαθησιακές τους εμπειρίες μέσα από ένα εναλλακτικό μαθησιακό περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 909)