Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση

Οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούν νέες µορφές πληροφόρησης και εισάγουν νέους τρόπους µάθησης που απαιτούν την ευαισθητοποίηση των µικρών παιδιών σε αυτές ώστε να µπορούν να ξεχωρίζουν την εικονική από την «φυσική» πραγµατικότητα. Δεν έχει θεσµοθετηθεί η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση. Η πλήρης αξιοποίησή τους µπορεί να γίνει µόνο µέσα από ένα µαθητοκεντρικό παιδαγωγικό σύστηµα και εξαρτάται σηµαντικά από τη στάση και τους ρόλους που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός. Αναφέρονται µερικοί τρόποι αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1913)