Αξιοποίηση των Λογιστικών Φύλλων για τη Δημιουργία ενός Γενικευμένου Μηχανισμού Αναπαράστασης Πληροφοριών στα Συστήματα Αρίθμησης

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού βοηθήµατος σχετικά µε τις µετατροπές αριθµών από το δεκαδικό σε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα αρίθµησης. Η υλοποίηση έχει γίνει στο λογιστικό φύλλο excel, ώστε να χρησιµοποιηθεί ένα πρϊόν λογισµικού γενικής χρήσης. Η ένταξή της εφαρµογής που αναπτύχθηκε προτείνεται να γίνει σε δύο πεδία. Το πρώτο αφορά στην αναπαράσταση της πληροφορίας και το δεύτερο στην ανάπτυξη και υλοποίηση του αλγόριθµου και των τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν σε περιβάλλον excel µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτό
(Πλήθος ανακτήσεων: 1296)