Αξιοποίηση των Εικονικών Προσομοιώσεων στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Φοιτητών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τα Συστήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αποτελούν ένα ταχέως εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα το κόστος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σπουδαστών σε πραγματικά περιβάλλοντα εργαστηρίου να είναι μεγάλο, χωρίς να είναι πάντα εφικτή η ορθή αναπαράστασή τους και μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση 3Δ προσομοιώσεων επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των εννοιών και την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης των σπουδαστών με την προσομοίωση που πραγματεύεται το θεματικό αντικείμενο του μαθήματος ή του εργαστηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη Μεθοδολογία Υλοποίησης και τα Ανοιχτού Λογισμικού Εργαλεία και Συστήματα, που αξιοποιούνται στα πλαίσια της υλοποίησης 3Δ Λογισμικού Προσομοιώσεων για την τρισδιάστατη προσομοίωση της παρουσίασης (οπτικοποίηση, προβολή και ανάλυση) ιατρικών μηχανημάτων και των φαινομένων που αντιστοιχούν σε αυτά. Η εργασία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ψηφιακή Σύγκλιση Α.Ε, που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας». Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται δύο πρωταρχικά φυσικά φαινόμενα υλοποιημένα, τα οποία είναι βασικά για την λειτουργία της κλινικής γ-κάμερας, καθώς και οι τρισδιάστατες υλοποιήσεις δύο βασικών ιατρικών μηχανημάτων. Με την υλοποίηση των φαινόμενων και των μηχανημάτων αναπτύσσεται αναλυτικά η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο συνολικό έργο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)