Αξιοποίηση της NetLogo στη Διδασκαλία Δυο Ιδιοτήτων των Πολύπλοκων Συστημάτων στη Φύση

Τα πολύπλοκα συστήματα (complex systems) αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία αλλά και πλήθος εφαρμογών σε πολλά επιστημονικά πεδία. Έχει υποστηριχθεί η σημασία της διδασκαλίας βασικών εννοιών σχετικά με τα πολύπλοκα συστήματα και σε φοιτητές μη θετικών επιστημών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα τμήμα από τα ευρήματα μιας διδακτικής παρέμβασης με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος της NetLogo (συγκεκριμένα κάποιες παραλλαγές του μοντέλου “Wolf-Sheep Predation”) στη διδασκαλία των εννοιών της ευστάθειας και αστάθειας, καθώς και της ευαίσθητης εξάρτησης από τις αρχικές συνθήκες στα πολύπλοκα συστήματα, σε φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος. Τα ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης εκτιμάται ότι ενισχύουν, την εφαρμοσιμότητα της μεθοδολογίας της συνολικής διδακτικής παρέμβασης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)