Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη: εμπειρίες, προβληματισμοί και διδακτικές προτάσεις

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κατάθεση εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων σχετικών με την εισαγωγή κι αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη διδακτική πράξη με σκοπό την ανάδειξη σημαντικών πτυχών της σχεδίασης, ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αποτελεσματικής ένταξης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως απόσταγμα της μέχρι σήμερα βιωματικής εμπειρίας πειραματισμού αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών περιβαλλόντων στη σχολική τάξη με κύρια εστίαση στα Logo-like περιβάλλοντα, προτείνονται διδακτικές παρεμβάσεις στη θεματική ενότητα «Ελέγχω και προγραμματίζω» του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών του Δημοτικού σχολείου με χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος πολυμέσων Microworlds Pro.
(Πλήθος ανακτήσεων: 738)